Intelligent Network Management

Manage multi-vendor IP networking devices, multi-server platform and multi-networking technologies in one product. Suitable for multi-scale infrastructure network management Configuration management, Visio Network Diagram and Google Map Network Diagram. Summarize overall network status, utilization, top N statistic, quality and events in a dashboard with drill-down feature. Proactively monitor and alerts you before an issue escalated[…]

3D Virtual Studio Solution

ระบบห้องสตูดโิอเสมือนจริงสามมิติ ระบบ RadStudio จาก Radical Angle เป็นระบบสร้างฉากเสมือนจริงแบบสามมิติ ที่สามารถนําไปใช้ทดแทนการสร้างฉากหรือการใช้ระบบช่วยสร้างฉากแบบอื่นๆ เช่น จอ Panel หรือ Video Wall ต่างๆ การใช้ระบบ RadStudio จะลดความวุ่นวายกับการสร้างฉากจริงหรือติดตั้งอปุกรณ์เพิ่มเติม โดยสามารถใช้งานห้องถ่ายทำเพียงห้องเดียวเพื่อถ่ายทำหลากหลายรายการได้ ทำให้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการถา่ยทำรายการและยังสามารถปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฉากในห้องถ่ายทำได้อย่างไม่มีรูปแบบจํากัดอีกทั้งยังมีความสามารถในการเพิ่มเติมองค์ประกอบในฉากของรายการ เช่น วิดีโอหรือโมเดลสามมิติของสินค้าและบริการเพื่อการโฆษณาได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตรายการได้อีก