งานสัมมนา “นวัตกรรมการสื่อสารไร้สายยุคดิจิตัล 4.0”

งานสัมมนา “นวัตกรรมการสื่อสารไร้สายยุคดิจิตัล 4.0” วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ การสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารไร้สายยุคดิจิตัล 4.0 นี้ จะเน้นถึงระบบการสื่อสารยุคใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยี Software Defined Radio (SDR) มาประยุกต์ใช้งานเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารขององค์กรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในที่นี้จะเป็นรูปบบ Private LTE ด้วยการนำเอาย่านคววามถี่ 400MHz, 700MHz, 800MHz ที่ Band ต่างๆ มาใช้งานในลักษณะระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้บริการในการเชื่อมต่อระบบ Internet ระบบเครือข่าย IP Network เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีความเข้าใจถึงระบบการสื่อสารยุคใหม่และการนำเทคโนโลยี Software Defined Radio (SDR) ไปประยุกต์ใช้งาน และศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงโดยวิศวกรจากต่างประเทศและในประเทศ สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ref : https://www.air-lynx.com/