Temperature Detection & Face Recognition PAD

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI สแกนใบหน้า ด้วย เทคโนโลยี AI พร้อมตรวจจับอุณหภูมิ ด้วยกล้อง Infrared มีค่าความผิดพลาดเพียง ±0.3 °C สามารถตรวจจับได้โดยไม่มีการสัมผัสใดๆในระยะ 0.3 – 1.2 เมตร ยังสามารถตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ บันทึกค่าอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก และภาพใบหน้า เพื่อตรวจสอบภายหลังได้อีกด้วย คุณสมบัติของเครื่องวัดอุณหภูมิและสแกนใบหน้า: ใช้เทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ซึ่งใช้ Algorithm จาก Face++ สแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมตรวจจับอุณหภูมิด้วยกล้อง Infrared มีค่าความผิดพลาดเพียง +/-0.3 องศาเซลเซียส ตรวจจับได้โดยไม่มีการสัมผัสใดๆ ระยะในการตรวจจับที่ 3 – 1.2 เมตร ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ ส่งเสียงแจ้งเตือน Alarm เมื่อพบอุณหภูมิเกิน และ คนที่ไม่สวมหน้ากาก นับจำนวนคนผ่านเข้าออกได้ แยกเพศชาย เพศหญิง และดึงข้อมูลเข้ามายังระบบฐานข้อมูลได้ มี Application แจ้งเตือนผ่านมือถือ[…]

Intelligent Body Temperature Detection and Analysis System

MEGVII Ming Ji Intelligent Body Temperature Detection and Analysis System Ming Ji – Mini solution integrates face detection and dual sensing via infrared cameras and visible light, which is powered by our new generation AI productivity platform Brain++. The system is designed to help staff working at locations with low-to-medium foot traffic to swiftly identify[…]

AI-Based Temperature Detection Solution

ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ (AI-Based Temperature Detection Solution) Ming Ji Mini ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าขั้นสูง ร่วมกับกล้องสองระบบจากกล้อง Infrared และกล้องวีดีโอปกติ ประสานกับ Brain++ จาก Megvii Deep Learning Platform ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ Ming Ji สามารถตรวจจับบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนดและสามารถตรวจจับได้ทีละหลายบุคคล ด้วย ShuffleNet Algorithm Model อัจฉริยะอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Megvii ที่สามารถประมวนผล AI อันสบับซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถทำงานบนเครื่องคอมพ์เตอร์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ming Ji Mini มาพร้อมกับ Passive Blackbody Radiation ในเซ็ตที่ช่วยให้การทำงานของกล้องตรวจจับความร้อนสามารถให้ผลการตรวจสอบอย่างแม่นยำ ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ จากผลการทดสอบจากสถาบันเครื่องมือวัดปักกิ่ง Ming Ji สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ตั้งแต่30 – 45 C โดยมีค่าความคาดเคลื่อนเพียง +-0.3 C[…]

TeleMedicine Project

โครงการ  TeleMedicine หรือ “แพทย์ทางไกล” ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของจำนวนแพทย์ที่มีไม่พอต่อจำนวนประชากรภายในประเทศและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วย TeleMedicine Solution สำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แพทย์และผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ามาตรวจสอบยังโรงพยาบาล คือ “การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ หรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย มาช่วยส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป”  ซึ่งระบบ TeleMedicine จะประกอบด้วยดังนี้ ระบบให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์จะให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านผ่านเครื่อง Tablet โดยมีกล้องวิดีโอเพื่อใช้ดูอาการและสนทนาเพื่อประกอบการวินิจฉัยผ่านระบบ Video Conference ของระบบ ระบบเฝ้าระวัง คือ การเฝ้าระวังสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามายังโรงพยาบาล ด้วยการนำอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิต สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse rate) และแสดงผลได้ด้วยระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ไปติดตั้งที่บ้าน โดยข้อมูลสัญญาณชีพถ้าสัญญาณชีพที่ส่งมามีความผิดปกติก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยทันที เป็นต้น และยังสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ย้อนหลังเพื่อการวินิจฉัยที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น ระบบการจองคิวเพื่อเข้ารักษา เป็นระบบที่ผู้ป่วยสามารถเลือกวันเวลาจองคิวเพื่อนัดแพทย์เข้ามาตรวจรักษาอาการยังโรงพยาบาลได้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องการพบปะหรือต้องรอพบแพทย์นานๆ (Social Distancing) ได้ ระบบให้ข้อมูลสุขภาพ เป็นระบบที่ให้บริการสอบถามความรู้เรื่องสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ได้ ระบบเรียนรู้ทางการแพทย์ เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้ไว้ในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ภายใน รพ. ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาได้ ระบบการชำระเงินและการจ่ายยา ทําให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายใจการชําระเงินค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น และการเก็บข้อมูลยา รวมไปถึงการจ่ายยาสําหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทําให้โรงพยาบาลลดความซับซ้อนในการจัดการต่าง[…]