TeleMedicine Project

โครงการ  TeleMedicine หรือ “แพทย์ทางไกล” ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของจำนวนแพทย์ที่มีไม่พอต่อจำนวนประชากรภายในประเทศและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วย TeleMedicine Solution สำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แพทย์และผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ามาตรวจสอบยังโรงพยาบาล คือ “การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ หรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย มาช่วยส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป”  ซึ่งระบบ TeleMedicine จะประกอบด้วยดังนี้ ระบบให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์จะให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านผ่านเครื่อง Tablet โดยมีกล้องวิดีโอเพื่อใช้ดูอาการและสนทนาเพื่อประกอบการวินิจฉัยผ่านระบบ Video Conference ของระบบ ระบบเฝ้าระวัง คือ การเฝ้าระวังสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามายังโรงพยาบาล ด้วยการนำอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิต สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse rate) และแสดงผลได้ด้วยระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ไปติดตั้งที่บ้าน โดยข้อมูลสัญญาณชีพถ้าสัญญาณชีพที่ส่งมามีความผิดปกติก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยทันที เป็นต้น และยังสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ย้อนหลังเพื่อการวินิจฉัยที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น ระบบการจองคิวเพื่อเข้ารักษา เป็นระบบที่ผู้ป่วยสามารถเลือกวันเวลาจองคิวเพื่อนัดแพทย์เข้ามาตรวจรักษาอาการยังโรงพยาบาลได้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องการพบปะหรือต้องรอพบแพทย์นานๆ (Social Distancing) ได้ ระบบให้ข้อมูลสุขภาพ เป็นระบบที่ให้บริการสอบถามความรู้เรื่องสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ได้ ระบบเรียนรู้ทางการแพทย์ เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้ไว้ในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ภายใน รพ. ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาได้ ระบบการชำระเงินและการจ่ายยา ทําให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายใจการชําระเงินค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น และการเก็บข้อมูลยา รวมไปถึงการจ่ายยาสําหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทําให้โรงพยาบาลลดความซับซ้อนในการจัดการต่าง[…]

Smart Light Switch

Smart Light WiFi Touch Wireless Easy Installation , Voice Control Download Tuyasmart or Smartlife App,  Confirm that the router is in 2.4G network Long press the switch for 5-10 seconds, Launch the app to pair. Function : WIFI Smart Light Switch WIFI Model : 2.4GHz Application : eWelink WebApp : SAKER Building Management Software Fearture[…]

AIR Condition Control Module

AIR Condition Control Module Easily Monitor the Availability, High Performance, Convenient, COST Saving of electrical devices. The system supports many types of air conditioners such as Window Type , Wall type , Ceiling/floor type , Built-in type , Movable type , Split Type , Water Chiller. Can check the working status of each air conditioner[…]

Electrical & Lighting Control Module

Electrical & Lighting Control Module Easily Monitor the Availability, High Performance, Convenient, COST Saving of electrical devices. SAKER Building Management Software Feature : Designed for corporate customers who want to manage and control intelligent electrical systems. Intelligent community or intelligent building Hotel or Intelligent Hospital. The design of the work link system is easy through[…]