081-6555794
sale@falco.co.th

ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ สแกนฝ่ามือ สแกนด้วยบัตร สแกนด้วยการกดรหัสผ่าน ระบบลงเวลาพนักงาน การเช็คเวลาเข้านักเรียน Student Care การตรวจวัดอุณหภูมิ การคัดกรองโควิด กล้องตรวจวัดอุณหภูมิแม่นยำ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยฝ่ามือ หน้าผาก อุปกรณ์ตรวจจับอุณภูมิร่างกาย กล้องจดจำใบหน้าแบบ AI ตรวจสอบใบหน้าแจ้งเตือนผู้บุกรุก ตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนไม่ใส่หน้ากากอนามัย ระบบกล้องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ หลากหลายแบบ หลายแบรนด์ เครื่องสแกนใบหน้าแบบ Patch ตรวจจับรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ Turnstile ประตูกั้นทางเข้าออก Swing Gate , Flap Gate ระบบลงเวลา การจดจำใบหน้า การแจ้งเตือนผู้บุกรุก พร้อมโปรแกรมแบบทั้งติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย On-Premise หรือการใช้งาน On-Cloud ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและแม่นยำ มีมาตรฐานและใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อุปกรณ์ Face Scan หลากหลายรุ่น เพื่อครบตอบโจทย์ทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพตามแต่ละรุ่น

Line@FalCoShop เพื่อติดต่อสอบถามจากทางบริษัท