iBeacons

Overview

What are iBeacon products?

They are essentially tiny, low power computers attached to walls or objects in the physical world. Using proximity technologies they detect human presence and behavior and trigger pre-programmed actions delivering contextual and personalized experiences.

Estimote Mirror – It’s the world’s first video-enabled beacon.
It can not only communicate with nearby phones and their corresponding apps, but also take content from these apps and display it on any digital screen around you.

Beacon Product

Need to compare our products?

Here are the main differences. All of them leverage the same, intelligent firmware, but their lifetime, form-factor or details differ depending on the application.

2017-01-26_21-57-06

Beacon Work & Components

2017-01-26_22-02-04

Beacon New Product

Applied

Beacon ประยุกตใช้งาน

 • ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โชว์รูม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสินค้า กิจกรรม สิทธิพิเศษ สมาชิกสะสมแต้ม โปรโมชั่นต่างๆ
 • สถาบันการศึกษา นำเสนอเนื้อหา บทเรียน แบบทดสอบ เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
 • สถานที่จัดกิจกรรมภายในอาคาร งานแสดงนิทรรศการ สำหรับบอกเส้นทางในการทำแผนที่ท่องเที่ยว
 • การใช้ในการ Check in สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • การสร้างคูปองอิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่เฉพาะ
 • ร้านหนังสือ ห้องสมุด ร้านกาแฟ การแจ้งราคาสินค้า แจ้งส่วนลด แจ้งกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่น การยืมคืนหนังสือ
 • โรงพยาบาล ธนาคาร สนามบิน สามารถแจ้งเวลาที่ต้องรอคิวในการชำระเงิน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้
 • สนามกีฬา การแสดงคอนเสิร์ต การตรวจสอบ นับจำนวน สินค้า คน จุดโซนที่สามารถผ่านเข้าออกตามอาคารหรือพื้นที่ต่างๆ
 • การแจ้งข้อมูลสำคัญต้นไม้ รูปปั้น รูปภาพ ผลงานศิลปะ งานในพิพิธภัณฑ์ งานจิตรกรรม งานหัตถกรรม งานแสดงสินค้า งานออกบูธ
 • การสร้างกิจกรรม เกมส์ การผจญภัยแต่ละด่าน การใช้ในงานแข่งขันกีฬา
 • การแจ้งตำแหน่งที่อยู่ กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือใช้ในการระบุตำแหน่งที่แจ้งเหตุ
 • สามารถพัฒนาและเชื่อมต่อ Social Media เช่น Facebook , Line , Instagram , Pinterest , Youtube เป็นต้น

Ref. http://estimote.com/