TeleMedicine Project

โครงการ  TeleMedicine หรือ “แพทย์ทางไกล” ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของจำนวนแพทย์ที่มีไม่พอต่อจำนวนประชากรภายในประเทศและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วย TeleMedicine Solution สำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แพทย์และผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ามาตรวจสอบยังโรงพยาบาล คือ “การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ หรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย มาช่วยส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป” 

ซึ่งระบบ TeleMedicine จะประกอบด้วยดังนี้

  • ระบบให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์จะให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านผ่านเครื่อง Tablet โดยมีกล้องวิดีโอเพื่อใช้ดูอาการและสนทนาเพื่อประกอบการวินิจฉัยผ่านระบบ Video Conference ของระบบ
  • ระบบเฝ้าระวัง คือ การเฝ้าระวังสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามายังโรงพยาบาล ด้วยการนำอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิต สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse rate) และแสดงผลได้ด้วยระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ไปติดตั้งที่บ้าน โดยข้อมูลสัญญาณชีพถ้าสัญญาณชีพที่ส่งมามีความผิดปกติก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยทันที เป็นต้น และยังสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ย้อนหลังเพื่อการวินิจฉัยที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
  • ระบบการจองคิวเพื่อเข้ารักษา เป็นระบบที่ผู้ป่วยสามารถเลือกวันเวลาจองคิวเพื่อนัดแพทย์เข้ามาตรวจรักษาอาการยังโรงพยาบาลได้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องการพบปะหรือต้องรอพบแพทย์นานๆ (Social Distancing) ได้
  • ระบบให้ข้อมูลสุขภาพ เป็นระบบที่ให้บริการสอบถามความรู้เรื่องสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ได้
  • ระบบเรียนรู้ทางการแพทย์ เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้ไว้ในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ภายใน รพ. ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาได้
  • ระบบการชำระเงินและการจ่ายยา ทําให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายใจการชําระเงินค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น และการเก็บข้อมูลยา รวมไปถึงการจ่ายยาสําหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทําให้โรงพยาบาลลดความซับซ้อนในการจัดการต่าง ๆ และผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดในการ รับบริการ
  • ระบบส่งยาทาง EMS เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการที่จะเข้ามารับยาที่ รพ. เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ CoVid19 และลดความแออัดภายใน รพ. ได้

ตัวอย่าง Flow Chart ของระบบ TeleMedicine ที่ บริษัท ฟาลโค โซลูชั่น ได้พัฒนาให้ รพ.

TeleMedicine

ตัวอย่างเครื่องวัดความดันโลหิตที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง ขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก 

Blood_Pressure_Monitor

ตัวอย่างเครื่องวัดไข้และบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ

Forehead Thermometer

TeleMedicine Solution by FalCo Solution