081-6555794
sale@falco.co.th

เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ทำงานอย่างไร?

เครื่องสแกนใบหน้า FCS-S108

เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรในปัจจุบัน ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลและอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพทำให้การลงเวลาทำงานของพนักงานสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หมดปัญหาเรื่องการทุจริตหรือปลอมแปลง เพราะมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ทำให้เครื่องสแกนใบหน้าเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องสแกนนิ้วที่มักพบปัญหาในการสแกนที่ล่าช้า และปัญหานิ้วมันหรือนิ้วแห้ง สแกนไม่ติด นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถติดตั้งและใช้งานร่วมกับระบบประตู เครื่องกั้นทางเข้าออกต่าง ๆ ได้อีกด้วย เครื่องสแกนใบหน้า ใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology)  เป็นการใช้อัตลักษณ์ไบโอเมตริกซ์ ลักษณะใบหน้าของคนๆ นั้น  เพื่อมาใช้ในการตรวจสอบบุคคล ด้วยเทคโนโลยี Visible Light (แสงที่ตาของมนุษย์มองเห็น) การสแกนใบหน้า มีการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ1. การตรวจจับใบหน้า (Facial Detection) คือ กระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว หลังจากนั้นก็นำภาพใบหน้าที่ได้ มาทำการประมวลผล2. การเรียนรู้และจดจำใบหน้า (Facial Recognition) คือ กระบวนการที่นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ และประมวลผลแล้ว จากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้า เพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ ว่าตรงกับบุคคลใด